Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social