Pla de convivència

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020.

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, el Departament d’Educació posa a l’abast de tots els centres educatius una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i recursos per elaborar-lo.

Els protocols que el Departament ofereix als centres es poden consultar al Catàleg de protocols i marcs d’actuació del Portal de centres.

Podeu consultar més informació (documentació i recursos) a l’apartat Projecte de convivència de la XTEC.

Us facilitem també els materials que vam facilitar el passat mes de novembre a la trobada de directors de la zona: